mind opt.

”en mottagning där annorlunda är önskvärt”

Mind Opt. är en privat psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Vi arbetar i enlighet med evidens, empiri och Socialstyrelsens riktlinjer. Vi utgår från individen och anpassar vårdinsatser efter dennes behov.

Att söka till Mind Opt. skall vara ett aktivt val.

För att vi skall kunna erbjuda möjlighet att komma till oss krävs motivation, engagemang och ansvarstagande i handling. Vår erfaranhet är att en konstruktiv terapeutisk process inte kan komma till stånd annars.

Efter initial bedömning hos legitimerad läkare som är specialist i psykiatri tas ärendet vidare till vårt multiprofessionella team. Ärendet presenteras för teamet utan att sekretessen röjs. En preliminär vårdplan läggs upp och presenteras därefter vid återbesöket.

Förutsatt att vårdplanen accepteras skrivs ett vårdkontrakt mellan Mind Opt. och vårdsökande. Sekretessen bryts enbart gentemot de vårdgivare som planeras vara aktiva i vårdprocessen. Kontraktet tydliggör grundläggande förutsättningar för vården, respektive parts ansvarsområden, tidsram och prisbild.

Behandlingsprocessen monitoreras med en kombination av välrenommerade kvantitativa och kvalitativa verktyg för att säkerställa kvalitet, utveckling och behandlingsresultat.

Vår värdegrund baseras i autenticitet, ömsesidig respekt, nyfikenhet och radikal acceptans.

Vår vision kan beskrivas som motsatsen till konformism.
Vi står för olikhet och annorlundaskap. Det är olikheterna som gör var och en unik och är grunden för all kreativitet och utveckling.

För varkatiga resultat krävs åtminstone 3-6 månaders intensiv behandling. Beteenderepertoarer tar tid att förändra.